Podmínky pasažérských letů

 

 1. Objednávkou nebo zakoupením letenky nebo rezervací termínu souhlasí cestující s těmito podmínkami pasažérských letů. Provozovatel se zavazuje, že bude používat tyto údaje pouze pro účely vlastní evidence a nebude je předávat dále třetím osobám.

 2. Vyhlídkový let je možný pouze s platným certifikátem. Platnost certifikátu je 1 rok od data vydání.

 3. Certifikát opravňuje k účasti na letu v délce a za podmínek daných typem certifikátu. V případě dodatečně provedených změn požadovaných cestujícím je možné doplatit rozdíl cen dle platného ceníku.


 4. Je možná změna účastníka, jehož jméno je uvedené na certifikátu za jinou osobu.


 5. Termín vzletu cestující domlouvá s provozovatelem na tel. čísle +420 773 291 079 (kluzáky) nebo +420 773 291 069 (motorová letadla) nebo e-mailem na adrese objednavky@letistechrudim.cz.


 6. Provozovatel je dle nařízení Úřadu pro civilní letectví CAA-SL-102-n-16 povinen uchovávat po dobu 3 měsíců následující informace o cestujích: Jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození. Cestující tyto informace předá provozovateli v rámci sjednání termínu letu.


 7. Pokud nelze termín vzletu z technických důvodů či nevhodných meteorologických podmínek dodržet, provozovatel domluví s cestujícím náhradní termín. Za nevhodné meteorologické podmínky jsou považovány bouřky, dešťové nebo sněhové srážky, silný vítr, mlha, zataženo velmi nízkou oblačností.


 8. V případě, že se cestující nemůže z jakéhokoliv důvodu zúčastnit letu v dohodnutém termínu, je nutné včas uvědomit provozovatele. Certifikát v takovém případě nepropadá, provozovatel domluví s cestujícím náhradní termín.


 9. Z důvodu zachování bezpečnosti sdělte před letem pilotovi Vaše případné zdravotní indispozice a vyhněte se konzumaci omamných a psychotropních látek.


 10. Cestujícím se doporučuje použít pohodlný oděv a obuv, který by použili například na pěší výlet do přírody.


 11. Pořizování fotografií nebo filmování pro vlastní potřebu je povoleno. Cestující si mohou vzít kamery, fotoaparáty či jiná obdobná zařízení a sami zodpovídají za tyto předměty během celého letu.


 12. Před vzletem pilot seznámí cestujícího s průběhem letu, ovládacími prvky a přístroji v kabině a udělí mu pokyny, jak má během letu jednat, aby byl zachován bezpečný průbeh celého letu.


 13. Cestující je povinen v zájmu bezproblémového průběhu letu respektovat a bez výhrad uposlechnout pokyny pilota.


 14. V případě aerovlekového vzletu prováděného ve výšce větší než 300m nad zemí musí být cestující i pilot vybaveni záchrannými padáky. Pilot před letem zajistí, aby měl cestující záchranný padák řádně připevněn k tělu a seznámí cestujícího s jeho použitím v případě nouze a s postupem při nouzovém opuštění kabiny kluzáku.